Koski-Golf ry:n säännöt


Voimassaolevat säännöt: 06.03.2023 08:22:36

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Koski-Golf ry, ja kotipaikka Kouvola. Yhdistys
on perustettu 28.01.1987, ja siitä käytetään näissä säännöissä
nimitystä seura. Seuran kieli on suomi,ja sen toiminta-alueenaon
koko Suomi. Seura on Suomen Golfliiton jäsen.

2§ Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää golfia ja muuta liikuntaharrastusta sen toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1 Tarjoamalla jäsenilleen
- kilpailutoimintaa
- koulutustoimintaa
- valmennus- ja harjoitustoimintaa
- nuorisotoimintaa
- tiedotus- ja suhdetoimintaa
- kuntoliikuntaa
- muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä
kansalaisia.

2 Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta
toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota, sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harrastus- ja harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen sekä hoitamiseen.

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi omistaa Kuusankosken Golfkeskus
Oy:n osakkeita, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä
hankkia varoja järjestämällä huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittamalla kustannus- ja monistustoimintaa sekä ravitsemusliikettä ja välittämällä jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä, -tarvikkeita ja -asusteita.
4§ Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5§ Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi ottamisesta päättää johtokunta kirjallisen
anomuksen perusteella. Seuran jäsenet jakautuvat yhteisöjäseniin,
osakasjäseniin, ei-osakasjäseniin, nuorisojäseniin, juniorijäseniin, passiivijäseniin, kunniajäseniin sekä kunniapuheenjohtajiin.
Yhteisöjäseneksi voi liittyä Kuusankosken Golfkeskus Oy:n osakkaana oleva oikeushenkilö.
Osakasjäseneksi voi liittyä Kuusankosken Golfkeskus Oy:n osakkaana
oleva luonnollinen henkilö. Yhtä Kuusankosken Golfkeskus Oy:n
osaketta kohti voi olla vain yksi osakasjäsen. Ei-osakasjäseneksi
voi liittyä sellainen luonnollinen henkilö, joka ei ole osakkaana
Kuusankosken Golfkeskus Oy:ssä, tai on yhteisöjäsenen nimeämä
pelioikeuden haltija.
Nuorisojäseneksi voi liittyä 18-21 -vuotias henkilö, ja
juniorijäseneksi alle 18-vuotias henkilö.
Passiivijäseneksi voi liittyä sellainen luonnollinen henkilö, jolla syystä tai toisesta ei ole mahdollisuutta pelaamiseen.
Seuran varsinainen kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävällä tavalla toiminut seuran ja sen tarkoituksen hyväksi. Kunniajäsenen arvo on
elinikäinen.
Seuran varsinainen kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua seuran kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut seuran ja sen tarkoituksen hyväksi. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

6§ Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa, sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7§ Seurasta erottaminen

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta, tai muuten ei täytä näiden sääntöjen
mukaisia velvollisuuksiaan, tai toimii vastoin seuran tarkoitusta.

Maksuvelvollisuuden laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänioikeutta
seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä
tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään
mennessä.
Johtokunta päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä
annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.
Päätöstulee voimaan heti, ja sen katsotaan tulleen asianomaisen
tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun asianomainen kirje on hänelle lähetetty.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan
maksuja.

8§ Liittymis- ja jäsenmaksut

Ei-osakasjäsenet, nuorisojäsenet, juniorijäsenet ja passiivijäsenet suorittavat seuralle syyskokouksen vahvistaman kertakaikkisen liittymismaksun. Yhteisöjäsenet ja osakasjäsenet ovat liittymismaksuista vapaita.
Kaikki jäsenet suorittavat seuralle syyskokouksen vahvistaman
vuosittaisen jäsenmaksun, joka voi olla eri suuruinen 5§:ssä
mainituille jäsenryhmille.
Maksut on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun seura on
lähettänyt maksutositteen.
Kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet ovat vapaat liittymis- ja
jäsenmaksuista.

9§ Pelioikeudet ja -maksut

Pelioikeus on pelitaidon omaavalla oman tai jonkun muun seuran
jäsenellä.
Seuran jäsenten peliluvat ja niistä myös erityistapauksissa päättää seuran johtokunta.
Pelioikeuksista ja maksuista päättää Kuusankosken Golfkeskus Oy:n
hallitus ohjesäännöillään.

10§ Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, jossa on kuusi-
kahdeksan (6 - 8) jäsentä, ja johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valitut puheenjohtaja ja kapteeni, sekä kahdeksi toimintavuodeksi valitut neljä - kuusi (4 - 6) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta
valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat
henkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajankutsusta silloin, kun he katsovat sen
tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti
sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.
Eronneen johtokunnan jäsenen tilalle seuran seuraava varsinainen
kokous valitsee uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.Mikäli johtokunta ei ole päätäntävaltainen, tai sen toiminta eroamisten tai muiden sellaisten johdosta vaarantuu, seuran ylimääräinen kokous täydentää johtokuntaa tarpeen mukaan.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
1.Toteuttaa seuran kokouksen päätökset.
2.Johtaa ja kehittää seuran toimintaa.
3.Nimetä avukseen tarvittavat toimikunnat, sekä valita niiden
puheenjohtajat ja jäsenet.
4.Laatia toimikuntia koskevat toimenkuvat.
5.Vastata seuran talouden hoidosta.
6.Päättää peliluvista.
7.Laatia seuran toimintakertomus ja tilinpäätös.
8.Laatia toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta
varten.
9.Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
10.Hyväksyä ja erottaa jäsenet, sekä päättää jäseniä koskevista
kurinpitotoimista.
11.Valita ja erottaa seuran toimihenkilöt, sekä sopia heidän
eduistaan.
12.Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä, ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
13.Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, jos seuran etu vaatii.
14.Luovuttaa tilit tilintarkastajalle tarkastettaviksi vähintään
kuukautta ennen vuosikokousta.

11§ Seuran vuosikokous

Seura pitää vuosittain vuosikokouksen, joka pidetään huhtikuun
loppuun mennessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää
johtokunta.
Kutsu varsinaiseen kokoukseen on julkaistava seuran käytettävissä
olevissa sähköisissä ilmoituskanavissa (esim. seuran nettisivut).
Kutsu kokoukseen on julkaistava aikaisintaan kolmekymmentä (30)
päivää ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Jäsenen, joka haluaa esittämänsä asian vuosikokouksen asialistalle, on ilmoitettava siitä toiminnanjohtajan sähköpostiin tai kirjallisesti johtokunnalle helmikuun loppuun mennessä.

12§ Vuosikokous

Vuosikokouksen asiat
1.Avataan kokous
2.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa, kaksi ääntenlaskijaa
3.Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5.Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä
tilintarkastajan antama lausunto
6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7.Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8.Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja kapteeni joka toinen vuosi
10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Kokouksen päätös

13§ Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen
tarpeelliseksi, seuran vuosikokous niin päättää, tai kun yksi
kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin
määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen
esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava aikaisintaan
kolmekymmentä (30) päivää ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu kokoukseen on julkaistava seuran käytettävissä olevissa sähköisissä ilmoituskanavissa (esim. seuran nettisivut).
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden (2) kuukauden
kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla
tavalla esityksen.

14§ Pöytäkirjat

Seuran, sen johtokunnan ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä
pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen
puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava, sekä valittujen
pöytäkirjantarkastajian tarkastettava.
Johtokunnan ja toimikuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai
seuraavassa kokouksessa. Pyydettäessä seuran sihteeri näyttää
tarkistetut pöytäkirjat seuran jäsenille.
15§ Äänestys
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli
puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että
eniten ääniä saanut valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä
tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa vastaavassa
tilanteessa se mielipide voittaa, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
Kaikissa kokouksissa suoritetaan suljettu lippuäänestys sitä
vaadittaessa.
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa
maksaneella, yhteisöjäsenellä, osakasjäsenellä, ei-osakasjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja passiivijäsenellä on yksi ääni. Jokaisella kokouksessa läsnäolevalla on vain yksi ääni.
Muilla jäsenillä ei ole äänioikeutta.
Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

16§ Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

17§ Tilien ja hallinnon tarkastus

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain, ja tilit sekä
tarpeelliset asiakirjat on vähintään kuukautta ennen vuosikokousta
jätettävä tilintarkastajalle, jonka on annettava lausuntonsa
hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
Yhdistyksellä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla KHT- tai HT-
tilintarkastajia.

18§ Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
toiminnanjohtaja kukin yksin.

19§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20§ Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

21§ Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen. Pesänselvitysmiehinä toimivat em. kokouksen valitsemat henkilöt.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

22§ Erinäisiä säännöksiä

Niissä kohdissa, joista näissä säännöksissä ei ole muuta määrätty,
noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.