Koski-Golf ry:n kurinpitosäännöt
KoskiGolfin kurinpitosäännöt
1 § Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan

 • seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
 • niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä (mm Golfliiton kurinpitomääräykset)
 • urheilun eettisiä periaatteita
 • kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä

Seuraamus voidaan määrätä henkilölle, joka on hyväksytty seuran jäseneksi ja siten sitoutunut noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä on seuran toiminnassa mukana.


2 § Kurinpitoseuraamusta aiheuttavaa toimintaa ovat

 • toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet
 • näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
 • niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
 • syyllistyminen dopingrikkomukseen
 • toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
 • seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
 • syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen

2.1 Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat

 • huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa
 • syrjintä, häirintä ja muu epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa tai niihin liittyen
 • väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
 • urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
 • vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
 • lainvastainen mainonta
 • seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
 • rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella


3 § Käyttäytymisrikkeet kentällä ja vilpillinen pelaaminen

Muista urheilumuodoista poiketen golfia pelataan suurimman osan aikaa ilman tuomarin valvontaa. Peli perustuu pelaajan tinkimättömään sääntöjen noudattamiseen ja toisten pelaajien huomioon ottamiseen.

Pelaajien hyvä käytös, kohteliaat tavat ja hyvän urheiluhengen mukainen toiminta ohjaavat pelaajia myös kilpailutilanteessa.
Näistä tekijöistä koostuu golfpelin henki. Golfin hengen vastainen menettely johtaa rangaistusseuraamuksiin.
Golfetiketti on syntynyt tarpeesta suojella kenttää, estää peliin liittyvät turvallisuusriskit ja suomalla peli- ja keskittymisrauha kanssapelaajille ja toimitsijoille. Pelin oikeudenmukaisen tuloksen turvaamiseksi, viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta on tärkeää, että golfetikettiä noudatetaan.


3.1. Pelaajan velvollisuudet
Golfin sääntöjen mukaan pelaajan tehtävänä on tuntea golfin säännöt ja kilpailua koskevat kilpailumääräykset.

Rangaistukset pelissä perustuvat golfin sääntöihin tai peliä koskeviin määräyksiin. Tällaisia peliin liittyviä sääntöjä ovat mm tasoitusmääräykset. Törkeistä rikkomuksista voi kilpailukohtaisen rangaistuksen lisäksi seurata muita kurinpitotoimia.

Kilpailuissa saattaa kilpailunjohto joutua puuttumaan mm etikettirikkeisiin. Rankaisutoimiin voidaan joutua myös, jos pelaaja on jatkuvasti piittaamaton hyvästä golfkäytöksestä.

3.2. Rikkomukset golfetikettiä ja käyttäytymistä vastaan ovat mm
Turvallisuus:

 • pelaaja pelaa, vaikka kentänhoitaja on vaaravyöhykkeessä tai ei ole antanut lyöntilupaa
 • pelaaja lyö liian aikaisin edessä olevan ryhmän päälle osuen johonkin pelaajaan tai häiriten heitä
 • pelaaja lyömisestä on ilmeistä vaaraa ulkopuolisille
 • pelaaja ei huuda FORE, vaikka on olemassa vaara pallon osumisesta toisiin pelaajiin tai kentällä oleviin henkilöihin

Kentän kunnosta huolehtiminen:

 • pallon alastulojälkiä viheriöllä ei korjata
 • pelaaja ei korjaa kenkiensä jälkiä viheriöllä
 • irti lyötyä turvetta ei laiteta takaisin paikalleen
 • pelaaja ei haravoi tai korjaa jälkiään hiekkaesteessä
 • pelaaja roskaa kentällä
 • pelaaja vetää tahallisesti golfrattaat viheriölle tai viheriön yli
 • pelataan alueelta, josta pelaaminen on kielletty

Toisten pelaajien huomioon ottaminen, kun pelaaja:

 • puheellaan tai liikkumisella häiritsee toista pelaajaa lyöntihetkellä
 • ei anna ohituslupaa golfetiketin niin edellyttäessä
 • pelinopeus ei vastaa seuran antamia ohjeita
 • syyllistyy törkeään kielenkäyttöön kentällä
 • heittää mailaa suutuspäissään
 • lyö vihapäissään mailalla kenttään tai viheriöön kenttää vahingoittaen
 • käyttäytyy golfpelin hengen vastaisesti muita pelaajia tai seuran toimitsijoita kohtaan
 • keskeyttää kilpailun ilman syytä
 • jää kilpailusta pois syyttä

Aiheettomasti seuran kilpailusta poisjäänti johtaa seuraamuksiin

 • pelaaja maksaa joka tapauksessa kilpailumaksun
 • toistuva poisjäänti, johtaa ajallisesti rajattuun kilpailukieltoon


4 § Rangaistus kaikenlaisista rikkomuksista voi olla

 • huomautus
 • varoitus
 • sakko
 • jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen
 • kilpailukielto määräajaksi
 • pelikielto määräajaksi
 • toimintakielto seuran toiminnasta
 • määräaikainen erottaminen seurasta
 • erottaminen seurasta


5 § Rankaisuvalta

 • seuran kapteeni voi pienemmistä rikkeistä antaa pelaajalle huomautuksen tai varoituksen, päätöksestä on hyvä ilmoittaa johtokunnalle
 • Johtokunta päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista.
 • Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä ja hänellä on tuotava ilmi mitä seuran sääntöjen kohtaa rikkomus koskee.
 • Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti, kun päätös on toimitettu henkilölle kirjallisesti. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.
 • Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
 • Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.


5.1. Rankaisuvalta kilpailun kuluessa
Rangaistuksista päättää kilpailunjohtaja (vast). Menettely rikkeiden käsittelyssä on seuraava:

  • huomautus
  • varoitus
  • pelistä sulkeminen

Törkeissä rikkeissä voi kilpailun johto sulkea pelaajan ilman huomautusta tai varoitusta välittömästi pelistä.
Pelaajan kotiseuralle on raportoitava sattuneista tilanteista ja annetuista rangaistuksista.


5.2. Jatkorangaistukset kilpailun ja pelaamisen jälkeen
Törkeät rikkomukset saattavat johtaa jatkorangaistuksiin, joissa rajoitetaan pelaajan oikeutta osallistua kilpailuihin tai pelaamiseen kentällä.
Johtokunta raportoi tapahtuneesta rikkeestä pelaajan kotiseuralle, joka seuran sääntöjen mukaan antaa rangaistuksen


5.3. Sääntövilppi
Golf on muista urheilulajeista poikkeava peli, koska pelaaja on yksin vastuussa golfin sääntöjen noudattamisesta omassa pelissään.
Tietoinen ja tahallinen sääntövilppi on aina hyvin vakava rikkomus pelin henkeä vastaan ja kanssakilpailijoita kohtaan.
Sääntövilppi tai kieltäytyminen noudattamasta sääntöjä sulkee pelaajan golfin sääntöjen mukaan kilpailusta.
Törkeä vilppi johtaa myös ankarampiin seuraamuksiin kuin pelistä sulkeminen.

5.4. Tasoitusvilppi
Seurojen kilpailuista suurin osa on tasoituskilpailuja. Tasoituskilpailujen perustana ovat pelaajien oikeat ja määräysten mukaiset tasoitukset. Tasoitusvilppi vie pohjan tasoituskilpailuilta.
Kilpailunjohto voi vaatia kilpailusäännöissään, että osallistujilla tulee olla tietty vähimmäismäärä tasoituskierroksia tasoitusrekisterissään.


6 § Pelaajan oikeusturva ja rangaistusmenettely
Tärkeää, että kurinpidolliset asiat hoidetaan kirjallisesti.
Pelaajaan kohdistuvia rangaistuksia käsiteltäessä on huolehdittava pelaajan oikeusturvasta.
Tapahtumaa selvitetään huolellisesti kaikkiin saatavissa oleviin tosiasioihin perustuen. Kaikkia osapuolia on syytä kuulla.
Rangaistus on oltava suhteessa rikkomuksen laatuun. Pelaajalle on osoitettava myös valitustie. Valitustie on normaalisti seuraava:
• kilpailunjohtaja
• kapteeni
• seuran johtokunta
Pienempiin rangaistuksiin liittyvät asiat ovat varsin usein kapteenin ja pelaajan välisiä, joista ei välttämättä tiedoteta muille seuran jäsenille. Rangaistusten käsittelyssä onkin syytä suojella kaikissa käsittelyvaiheissa pelaajan mainetta kohtuuttomalta leimaantumiselta.